REGLER FOR LIGASPILL & TURNERINGER

FOR BULLSHOOTER I NORGE
REVIDERT UTGAVE 08.06.2024


Følgende generelle reglement er gjeldende for amerikansk dart (soft-tip) basert på drift i regi av E-Dart Norge, tilrettelagt etter et system fra Arachnid og Bullshooter Europe. Disse generelle reglene gjelder alle turneringer, ligaspill og offisielle arrangementer så lenge ikke annet er avtalt i forkant.
Vær oppmerksom på at treningstilbud som onlineliga og sommerligaer vil kunne ha et eget skriv med særskilte regler og bestemmelser.ORGANISASJONSFORM

Kapteiner og spillerutvalg:
Det skal avholdes minimum et kapteinsmøte i hver region årlig, og da ved slutten av hver ligasesong. Der kan alle påmeldte lag være representert ved sin kaptein eller eventuelt stedfortreder. Her skal erfaringer drøftes og eventuelle nye saker eller forslag fremlegges for behandling.
Spillerutvalget velges av kapteinsmøte i de forskjellige regionene, og skal bestå av 3 eller 5 personer. Kapteinsmøtet skal også velge en leder som skal representere regionen. Ved behov, har spillerutvalget i samråd med E-Dart Norge, muligheter til å fatte midlertidige avgjørelser frem til et kapteinsmøte skal avholdes. Dog kan ikke disse avgjørelsene gå på tvers av regelverket, men bare fungere som retningslinjer frem til endelige vedtak kan skje, dvs. mellom to ligasesonger. Endringer eller tilføyelser vedtatt på et kapteinsmøte vil først bli innført når et flertall av regionene i fellesskap går inn for endringene. Dette for å få et likt regelverk til å fungere felles i alle regioner.


Vedrørende avstemning i saker under kapteinsmøtene:
Hvis de forskjellige regionene kommer frem til forskjellige resultater etter avstemning i behandlede saker, gjøres følgende:
Det totale antall stemmeberettigede i alle regioner slås sammen, og for/mot stemmer legges sammen for å få frem det endelige flertallet. Skulle dette ende med likt antall stemmer for og imot, samarbeider lovkomiteen og E-Dart Norge om en felles avgjørelse som tas inn i regelverket.


Spillerutvalgets arbeidsoppgaver:

  1. Ivareta spillernes interesser, og påse at regelverket blir fulgt opp og overholdt til enhver tid.
  2. Innkalle til møter i sin region ved behov, da også eventuelt etter ønske fra spillerne.
  3. Finne lokaliteter til kapteinsmøtene og distribuere sakspapirer oversendt fra lovkomiteen.
  4. Sende møtereferat til lovkomiteen senest 14 dager etter kapteinsmøte og eventuelt oppdatere navn og adresser på de nye styresammensetningene til E-dart Norge.
  5. Være spillernes kontaktperson overfor ligaansvarlig og eller/operatør.
  6. Være et domsutvalg ved lovbrudd og ureglementerte hendelser i ligaspillet. Behandlingstiden ved skriftlige innsendte saker skal maksimum være 14. dager under ligaspillets gang.
  7. Være behjelpelig med å finne datoer til utsatte kamper som er vanskelig å få avviklet, eller fastsette disse hvis lagene ikke kan komme til enighet selv.


Lovkomité / domsutvalg:

Organisasjonen består også av en lovkomité / domsutvalg, bestående av minimum 3 medlemmer fordelt på de forskjellige regioner. Denne komiteen skal påse at det til enhver tid gjeldende regelverk er mest mulig oppdatert og tilfredsstillende. Denne komiteen vil ha som oppgave å være mest mulig "kritisk" til våre regler, samt finne de hull og mangler som i dag eksisterer. Lovkomiteen skal legge frem eventuelle tilføyinger og endringer overfor spillerutvalgene og / eller E-Dart Norge for godkjenning, da avhengig av området reglene omhandler. Spillerutvalget / E-Dart Norge må da ta en avgjørelse på om nye møter skal avholdes, eller om de selv skal kunne behandle endringene på ligaens vegne. Utspillene fra lovkomiteen skal også inkludere begrunnelser for de endringer/tillegg de fremlegger. Lovkomiteen skal også på sin side godkjenne nye regler som kommer behandlet fra spillerutvalgene og/eller E-Dart Norge, slik at uante konsekvenser kan elimineres bort. Det vil si at fattede vedtak under kapteinsmøtene ikke er offisielt godkjente før lovkomiteen sammen med E-Dart Norge ser til at nye forslag ikke strider mot eksisterende regler, eller sportens videre utvikling. Utvalget har også ansvaret for å behandle tvister, eventuelt ta stilling til ytterligere straffereaksjoner overfor spillere som har fått sin sak oversendt fra en turneringsjury etter et arrangement utenfor ligaspillet. (Se avsnitt ”tvister under turneringer.”)

Lovkomiteen skal også forberede kapteinsmøter med frister, innkomne forslag og sakspapirer, samt kommentarer. De skal følge opp utsatte avgjørelser fra foregående kapteinsmøter og innhente innstillinger fra valgkomiteen. Ferdige sakspapirer sendes over til lederne av spillerutvalgene, som distribuerer dette til alle kapteinene i sin region. Innkallingen skal skje 5 uker før kapteinsmøte, fristen for innkomne forslag skal være 3 uker før møtet, og komplette sakspapirer skal distribueres til kapteinene 2 uker før møtet skal avholdes. Kapteinsmøtene i hver region bør avholdes samme dag og til samme tid.

Endelig regelendringer med presisert ordlyd, i henhold til avstemning i de forskjellige regionene sendes til E-Dart Norge, for oppdatering og publisering før neste ligastart.


Valgkomité:

Hver region velger en valgkomité bestående av 2 personer. Disse to skal være ansvarlig for å finne egnede personer til de forskjellige vervene, samtidig passe på hvem som er på valg til enhver tid. Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år om gangen, men bare én byttes ut hvert år.


Turneringsutvalg:

I regioner der det er behov for et eget turneringsutvalg, velges dette på kapteinsmøtet.


E-Dart Norge:

E-Dart Norge fungerer som siste innstans og har full myndighet til å handle mot eventuelle saker som kan ha store økonomiske konsekvenser, eller være til hinder for utviklingen av sporten generelt. Videre plikter alle i norske ligaregioner å samarbeide for å oppnå de beste felles regler for dartspillet. Dette for at det skal ligge en felles gjeldende sportslig plattform i bunnen, som skal hindre mulig juks og spekulative handlinger.LISENS:
Lisensen for deltagelse i E-Dart Norges offisielle ligaspill og turneringer er kroner 100,- pr. kalenderår.
I denne prisen er også ett lisenskort for de spillerne som deltar i internasjonale turneringer.
Laget betaler lisensen for alle sine påmeldte spillere ved ligastart. Spillere som er lagt til underveis i ligaspillet faktureres ved endt ligasesong. Deltakelse i større offisielle turneringer (f.eks NM) vil kreve at deltakerne har innbetalt lisens.
Lag som har spillere som skal delta på NM, men ikke har betalt lisens bør ta kontakt med E-Dart Norge for å få tilsendt en faktura.

 

KASTEREGLER, AVSTAND, KAST OG REGISTRERING AV PILER:
Riktig kasteavstand skal være 2,44 meter, målt fra merke på maskinens høyre side. Dersom merke ikke finnes, skal det måles fra senter av bullseye på fremkanten på maskinens darthode. Diagonalen som kontrollmål vil da være 2,99 m.


Spilleren skal stå inn mot linjens markering, som angir denne kasteavstanden. Det er tillatt å lene seg over linjen med kroppen, men ikke tillatt å sette, eller flytte foten over linjen før pila er sluppet. Et kast består av enhver pil som kastes, uavhengig om den registreres av maskinen eller ikke, eller om den spretter ut. En pil kan ikke kastes om igjen. Dersom en spiller mister en pil, dvs. ikke gjør direkte forsøk på kast, teller ikke denne og pilen kan plukkes opp og kastes på regulær måte. En spiller kan kaste sine piler først når maskinen instruerer om å ”kaste piler” (throw darts) ved tekst eller ved symbol, og selvsagt kun ved respektive persons navn.


Bortsett fra ”last dart rule” gjelder alltid den score som maskinen registrerer. En pil som er kastet og sitter fast i feltet for riktig utgang, men som ikke er registrert korrekt av maskinen, vil bli godskrevet spilleren som et vinnerkast. For å defineres som avgjørende eller vinnende pil, må den være tydelig plassert i riktig felt/segment. Last dart rule gjelder bare ved avslutning av et leg, med en riktig plassert dobbel.
Når en spiller er aktivt med i en ligakamp, eller under en kamp i en turnering, er det ikke lov å trene på tilstøtende skiver eller maskiner.
Dersom en spiller kaster på en annens score under en ligakamp, brukes piltastene til å gå tilbake og rette opp dette, så langt det lar seg gjøre. Eventuelle riktige registrerte score mellom begåtte feilscore noteres, og slås inn igjen manuelt underveis under rettelsen. Det må foreligge enighet mellom kapteinene før dette gjøres.

 

PILER:
Maks. vekt på pilene er 20,00 gram, inklusiv flight, bakstykke og spiss. Det er ingen nedre grense. Spissene som benyttes skal være av plast.

 

FREEZE RULE:
Innen man setter en utgangspil, dvs. avslutter legget i null, må følgende tas til vurdering: Du er "FROZEN" dersom din medspiller har høyere restscore enn de to motspillerne til sammen. Det betyr da at du ikke bare kan avslutte leget og vinne. Spilleren som er "FROZEN" kan enten kaste alle eller noen av sine piler så fremt han ikke når null. Skulle spilleren allikevel sette utgangsdobbelen, vil dette telle som en "BUST," og spilleren vil gå tilbake til scoren han hadde før kastet ble påbegynt. Spillet fortsetter frem til en spiller som ikke er "FROZEN" setter sin utgang og går i null. I påvente av at medspiller skal kaste seg ned til en poengsum som er mindre enn det motstanderne har til sammen, kan man også bare trykke over sin kastomgang.

 

REGELBRUDD:
Ved grove regelbrudd samt destruktiv opptreden i forhold til sunn sportsånd, kan en spiller bli utestengt fra deltagelse i ligaen, og/eller fra turneringsspill. Spillerutvalget, turneringsjury eller lovkomité, fatter alle avgjørelser vedrørende regelbrudd generelt, innefor hver av de forskjelliges ansvarsområder. En spiller kan også nektes å delta om han er uøsket/utestengt fra lokalet av spillestedets ledelse/ansatte.


Følgende regnes som regelbrudd:
a) Bevisst distrahering av en annen spillers konsentrasjon før og under spillerens kastomgang.
b) Kasteområdet må ikke forlates av spilleren. Det er lov å gå mot skiven for å se hva man har kastet etc., men pilene skal ikke berøres før kastomgang er avsluttet fra spillerens side. Dersom en spiller forlater kasteområdet ulovlig etter å ha kastet en pil, mister spilleren retten til å kaste gjenstående piler. Med kasteområde menes i utgangspunktet kastebane, og det umiddelbart omliggende arealet som er av fysisk betydning for en spillers prestasjonsevne. Kasteområdet er definert i nær skrittavstand til kastemerket. At noen trenger "tilløp" i forbindelse med kastene sine må respekteres, dvs. ta "nytt tak". Hensikten med denne regelen er at man vil unngå at man foretar seg andre ting midt i kastingen. Definisjonen her er skjønnsbasert, men det skal ligge i den enkeltes sportsånd ikke å spekulere i utnyttelse av reglementet.
c) Unødvendig forsinkelse av spillet, eller demonstrativt lang oppstilling ved kast, aksepteres ikke og regnes dermed som regelbrudd. Toalettbesøk midt i leg, telefonsamtaler etc. er ting som betegnes som forsinkende. Man er pliktig til å unngå elementer som bryter med flyt i spill og avvikling av ligaen. Den spilleren som skal kaste må etterstrebe å komme til kasteområdet så fort som mulig etter at forrige kastomgang/leg er avsluttet. Bevisst utnyttelse av denne regelen mellom kastomgangene kan bemerkes og slås ned på. Straffen for dette kan være tap av rett til neste kastrunde. Et eventuelt "nødvendig" avbrudd i spillet skal godkjennes av motspilleren hvis reaksjoner ikke skal iverksettes.
d) Det regnes som regelbrudd dersom en spiller kaster sine piler når skjermen viser en annen spillers navn, nick eller nummer. Enhver spiller er selv ansvarlig for å registrere at sitt nummer / navn / nickname vises, når man kaster. Skulle en spiller, ved manipulering av skive eller for sent uttrekk av piler, påføre en annen spiller registrert(e) treff, betegnes dette også som regelbrudd. I begge tilfeller trykker kapteinene bort denne scoren på maskinen, til opprinnelig status, og spillet fortsettes. Spilleren gis en advarsel, og gjentatte overtredelser kan medføre tap av leg og kamp.
e) Dersom maskinen skulle komme i reset status grunnet strømbrudd eller andre forhold utenfor spillernes kontroll, fortsettes spillet der maskinen starter opp igjen.
f) Dersom en spiller resetter en maskin med hensikt eller på annen måte bevisst forårsaker avbrudd, taper spilleren og/eller laget det aktuelle leget. Slike regelbrudd anses som usportslig opptreden, og kvalifiserer til advarsel om utestegning. Ved konflikter skal kampen alltid stanses frem til tvisten enten er løst lokalt eller sentralt.
g) Det betegnes som dårlig sportsånd å tape en kamp/leg med vilje, og dermed kunne endre en tabellsituasjon eller et resultat som går utover en uskyldig tredjepart. Dette omhandler også det endelige resultatet av tabellsituasjon, direkte opprykk til divisjonen over, eller under en kvalifiseringskamp for opprykk, eller nedrykk. Om dette skjer, og det legges inn enn klage, fra en tredjepart, ligaansvarlig, eller motstanderen, skal dette behandles av det lokale spillerutvalget og lovkomiteen i sammen. Blir klagen tatt til følge, kan laget bli fratatt alle sine rettigheter til premier og eventuell plassering i ligaspillet, og i tillegg flyttes laget helt ned til laveste divisjon fra og med neste sesong. Usportslig opptreden, slik som sjikane av andre spillere, overdrevent inntak av alkohol eller rusmidler som påvirker spillets gang, eller andre forhold som måtte anses som usportslige, pliktes innrapportert til spillerutvalget umiddelbart. Der behandles innrapporteringen fortløpende med påfølgende straffereaksjoner og rapportering til E-Dart Norge. I enkelte tilfeller vil grove regelbrudd medføre ekskludering fra all deltagelse i dartligaen og andre turneringer i E-Dart Norges regi, med karantenetid på inntil 3 år. Gjentagende grove overtredelser som medfører karantenetid, kan medføre utestengelse på livstid.
h) Bruk av piler over maks tillatt vekt eller ukurrante spisser.
i) Brudd på kasteregler spesifisert under "Kasteregler, avstand, kast og registrering av piler," vil medføre at spilleren/spillerne gis en advarsel, gjentatte overtredelser kan medføre tap av leg og kamp.TVISTER UNDER TURNERINGER:
Alle offisielle e-dart turneringer som er annonsert i terminlisten eller lagt ut under innbydelser på E-Dart Norge sine nettsider, skal ha en turneringsjury. Dette er arrangørens ansvar, og skal være publisert i lokalet før spillestart. Denne turneringsjuryen skal bestå av 3 personer og har ansvaret for at tvister og regelbrudd blir behandlet underveis i turneringen. Ved feil, regelbrudd eller tvister, skal kamper stoppes umiddelbart og turneringsjuryen kontaktes. Et hvert regelbrudd som passerer under kampen, betegnes som akseptert av motstanderen, og klage tas ikke til etterretning i ettertid. I første omgang skal juryen behandle saken på stedet. Er det regelbrudd av usportslig art, kan en spiller bli nektet å spille videre. Er det nødvendig kan en spiller bli vist bort fra spillestedet. Hvis en spiller blir vist bort fra spillestedet, skal turneringsjuryen innen 3 dager komme med en skriftlig redegjørelse til lovkomiteen/domsutvalget. Dette utvalget behandler da saken på linje med andre innsendte saker. (Alvorlige regelbrudd kan i verste fall få følger for deltagelse i ligaspill og senere turneringer). NB. Redegjørelsen som blir sendt til lovkomité/domsutvalg skal ikke behandles på turneringsdagen, dette for å unngå spontan straff.
Samtlige spillere er ansvarlig for at kampene avvikles i god og sunn sportsånd.REGLER FOR LIGASPILLET I NORGE:

Foruten det generelle reglementet for Amerikansk dart, gjelder følgende reglement særskilt for deltakelse og spill i ligasystemet.
Lagene har selv ansvar for å ha gjeldende regelverk tilgjengelig. Kontingenten for deltagelse i ligaspillet, er kr 300,- pr lag, pr serie. Alle spillere skal også ha løst bullshooterlisens som er kroner 100 pr år.


Forberedelser
:
Før kamp skal spillerne sørge for å ha nødvendig antall vekslepenger til bruk på maskinen.


I Østfold:
I ligaspill hvor cricket 400 benyttes, samles det inn kr. 100,- pr. spiller for hjemmelaget, og kr. 90,- pr. spiller for bortelaget.
For kamper i divisjoner der det spilles cricket 200, samles det inn kr 80,- for hjemmelag og kr 80,- for bortelag.
Av dette skal premiepengene, kr. 240 , leveres til kapteinen for hjemmelaget.
Premiepengene, kr. 240 pr. hjemmekamp kan overføres til E-dart Norge underveis i ligaspillet, eller senest en uke etter ligaavslutning.
Hjemmelagets kaptein har ansvar for at lagets premiepenger blir ivaretatt og overført til E-dart Norge.


Spilleform i ligasystemet:

En ligakamp skal bestå av 6 single leg 501 og 6 single leg cricket, samt et 13. leg 701, der alle 8 deltagerne spiller på 4 score.
Det er ikke lov å benytte seg av inngang på bull i 501 spillet i noen av divisjonene.
Dersom man allikevel skulle treffe bull før inngangsdobbelen er satt, skal treffet (og eventuelle andre piler kastet etter dette) tilbakestilles ved hjelp av piltastene på maskinen. Turen går deretter over til neste spiller.
I de øvre divisjonene i en region, spilles det cricket 400 (team cricket), og 501 med inngang på ytterdobbel. Snitt fra cricket 200 kvalifiserer dermed ikke til landslagspill.Last dart rule”
Dersom en kastet pil sitter i riktig felt, som tilsier vunnet leg, og maskinen ikke registrerer treffet, beregnes dette som seier allikevel. Det gjelder i alle typer spill. Maskinen forseres da tilbake, og treffet slås inn manuelt, slik at dette treffet blir registrert av maskinen. Dette er det eneste tilfellet hvor man kan slå inn ett treff eller score, som maskinen eventuelt ikke har registrert.

 

Bruk av reserver:
Alle nye spillere som ett lag benytter, skal fylles ut med riktig og fullstendig navn. Uansett om det dreier seg om helt ny spiller som ikke før er tilknyttet noe lag, eller om det er en reserve tilknyttet et annet lag.
En ny spiller regnes automatisk som fast spiller på det laget han/hun spiller sin første kamp inneværende sesong. (En spiller som allerede er registert inn på et lag, regnes ikke som "ny spiller.")

I Trondheim har spillerutvalget bestemt lokalt at det maks. kan registreres 10 spillere per lag.

Snittgrenser ved bruk av reserver tilrettelegges for hver region, lokalt divisjonene i mellom. For hvert ligamøte (2 ganger i året) skal dette opp på sakslisten, og stemmes over av kapteinene. Disse snittsgrensene vil publiseres før hver sesong, under resultatservicen for hver divisjon der dere finner tabellen og terminlista. Dette gjøres fordi de forskjellige regionene har etterhvert tilpasset sine grenser etter nivå og praktiske hensyn.

Ved bruk av en reserve eller en ny spiller skal det sendes en beskjed til ligaansvarlig før kampen startes. Denne meldingen skal bekrefte:

- hvilken kamp det er snakk om; divisjon og runde.
- fullt navn på spilleren
- om dette er en reserve fra et annet lag, og hvilket lag
- eller om det er en ny spiller som skal inn på laget som fast spiller.


I siste serieomgang samt kvalifiseringskamper, må minst 2 faste spillere benyttes. Eventuelle reserver må allerede ha et snitt registrert i ligaspillet inneværende sesong, og følge regler om snittsgrenser i den respektive divisjonen. Ved kvalifiseringskamp gjelder reservesnittet til den divisjonen kvalifiseringen gjelder.
Alle spillere skal registreres med snitt. Med en gang man har spilt en ligakamp har man et snitt. Har man ikke noe snitt i inneværende sesong, så legges det siste kjente snittet til grunn. For å kunne være reserve for andre ligalag må man først ha registrert et snitt i sitt tilhørende lag, eller ha et tidligere snitt å vise til.
En kaptein skal ikke benytte seg av en uberettiget reserve, eller en reserve med høyere snitt enn det regelverket tilsier, selv om motstanderlaget tillater det. Dette vil medføre et tap på 13-0, og ha tilbakevirkende kraft frem til ligaspillet er avsluttet offisielt med resultatlister. Om ligaansvarlig oppdager et slikt tilfelle, uavhengig om det er kommet inn klage fra motstanderlaget, vil kampen føres som tap 13-0 for det laget som har forbrutt seg. Dette vil da ikke telle som en "walkover", men ved gjentatte overtredelser vil spillerutvalget kunne gå inn å gi ytterligere straff. Kapteinen er ansvarlig for å sjekke at alle sine spillere er spilleberettiget foran hver kamp, før kl 12:00 samme spilledag.Ligatabellen:

Rekkefølge beregnes etter poeng som tildeles etter vunnet kamper, størrelsesorden 1 poeng pr. seier. Ved poenglikhet ser man deretter på legforskjell, hvis dette også er likt, ser man på innbyrdes kamper og innbyrdes leg. Er det fortsatt umulig å skille lagene, og dette er nødvendig ved eventuelle opprykk- eller nedrykkssituasjoner, spilles en ligakamp på nøytral bane for å få en avgjørelse.


Opprykk og nedrykk i divisjonssystemet:

Det laget som ender sist i en divisjon rykker automatisk ned (hvis mulig). Vinner av en divisjon rykker automatisk opp (hvis mulig).
Play-off: Nest siste lag i øverste divisjon spiller en standard lagkamp -13 leg, mot nest beste lag i divisjonen under om rett til opprykk / nedrykk. Vinner av denne kampen får spille kommende serie i den øverste av de to divisjonene. Denne kampen skal spilles på nøytral bane, dersom det er praktisk mulig. PS! De respektive ligaregioner kan utvide opp - og nedrykkskvotene til å omfatte mer enn ett lag (eks. at de to øverste/nederste rykker opp/ned), dog forutsatt at dette er vedtatt i lokalt spillerutvalg før sesongstart, og at alle lagkapteiner er behørig informert om dette.
Nye og lag som er/har trukket seg fra gjeldende ligasesong starter i nederste divisjon.

Alle nye lag, og lag som ønsker å bytte spillesystem fra 400 til 200, eller fra 200 til 400, skal begynne i laveste divisjon i det gjeldende ligaspillet. Det er ingen automatisk opprykk, nedrykk mellom spilleformene.
Den øverste divisjon skal spilles med maks 6 lag hvis lokale forhold ikke tilsier noe annet. Resterende antall lag i hver liga bestemmes av ligaansvarlig/spillerutvalg.


Uteblivelse og utsettelse av ligakamper:

Ved utsettelse av en kamp må dette gjøres senest før kl 12:00, samme dag som kampen er berammet. Ved utsettelse av en kamp etter kl 12:00, kan motstanderne forlange seieren tildelt med 13 – 0, men det oppfordres til fleksibilitet for å vise god sportsånd. Utsettelse av kamper etter kl 12:00 samme dag, medfører en ekstra bot på kr 250,-
Kamper som utsettes skal varsles til ligaansvarlig og motstandernes kaptein umiddelbart etter at dette blir bestemt, av kapteinen/laget som er årsak til utsettelsen. Hvis ikke beskjed gis innen terminfestet spillestart av kampen, ilegges det forårsakede laget en bot på kroner 100,-. Utsatte kamper som ikke har fått ny fastsatt spilledato etter 14 dager, oversendes spillerutvalget automatisk, slik at de setter opp en ny kampdato.
Et lag kan ikke utsette mer enn to kamper.
Om et lag ikke møter til kamp, og denne ender som en "walk over" seier til motstanderne, dette vil også telle som en av de to utsettelsene de har lov å ha.
Om et lag forårsaker to "walk over" kamper diskvalifiseres laget og flyttes ned i nederste divisjon. Da vil alle lagets kamper og legdifferanse slettes fra oppsettet, men spillerstatistikken blir stående. Laget vil da også miste alle rettigheter til innbetalte avgifter, og/eller premier til laget vil heller ikke bli utdelt eller tilbakebetalt. I tillegg blir laget tildelt bøter i henhold til regelverk.
Har to lag gjort avtale om ny spilledag for en allerede utsatt kamp, og denne utsettes for andre gang, betegnes også dette som utsettelse nummer to. Dog skal ligaansvarlig, og/eller spillerutvalget være orientert i forkant om dette nye avtalen.
Lag oppfordres til å benytte reserver, slik at utsettelser berører andre lag i divisjonsoppsettet minst mulig. Dersom kamper fremskyndes og avtales spilt i forkant av kampdato, vil man unngå utsettelser og eventuelle problemer dette vil medføre for begge lag.
Dersom et lag uteblir til fastsatt kamp og kampen ikke kan eller ønskes omberammet, så må laget uansett innbetale premiepengene med et ekstragebyr på kr 100,-, totalt kr 350,-. Beløpet faktureres av E-Dart Norge til den aktuelle lagkaptein på bakgrunn av melding fra ligaansvarlige. 250 kr av beløpet går til premiepenger, mens gebyret på 100 kr går til drift av ligaen for merarbeid. Hvis forholdet ikke er oppgjort ved serieslutt, vil de berørte lag bli belastet med tilsvarende beløp før resterende premiepenger utbetales.

Den siste ligakampen i en serie skal ikke utsettes. Dersom et lag ikke kan stille i siste runde, vil de bli ilagt et straffegebyr på 600kr, samt at motstanderne vil automatisk vinne 13-0 på walkover. Eventuelt andre utsatte kamper i samme serie skal også være avviklet innen utgangen av uka før siste serierunde. Dersom ikke, vil samme regel bli tatt i bruk her. Dette for å forhindre spekulative tendenser i spill på resultater etc.
Walkover-kamper, som blir en realitet i form av at motstanders kaptein nekter utsettelse etter kl 12:00, gir ikke automatisk diskvalifikasjon. Disse kan behandles som uheldige omstendigheter av spillerutvalget, som tar den endelige avgjørelsen vedr. grunnlag for diskvalifikasjon i disse tilfellene.
Lag kan også diskvalifiseres ved grove brudd på reglement, og eller dårlig oppførsel, samt ubetalte lisenser eller kontingenter. Alle diskvalifikasjoner medfører også nedrykk til laveste divisjon.


Avvikling av ”dobbeltkamper”.

Ved avvikling av to kamper samme dag/kveld, skal en kamp avsluttes før en ny startes. Et lag / spillere skal ikke spille to kamper samtidig selv om dette er praktisk gjennomførbart.


Feil og tvil:

Dersom maskinen skulle svikte under en kamp, skal lagkapteiner i fellesskap bestemme:
- om spillet skal fortsette.
- om kampen skal flyttes til eventuelt annen maskin i samme lokale eller i nærheten dersom dette finnes.
- om kampen skal omberammes.
Dersom en kamp ikke lar seg fortsette på den aktuelle maskinen, skal stillingen i den avbrutte kampen annulleres foran ny eller omberammet kamp. Ligaansvarlig skal ALLTID varsles ved omberamming av kamper, og i så god tid som mulig. Videre plikter samtlige spillere å innrapportere eventuelle feil på maskinene til E-Dart Norge.
Skulle maskinen eller et av segmentene/feltene låse seg, kan spilleren spørre lagkapteinen på motstandernes lag om å trykke på ” player change-knappen” og etterpå fjerne den / de pilen(e) som forårsaket problemet. Motstanders lagkaptein stiller så spillet tilbake til samme posisjon som før segmentet låste seg. Spilleren kan deretter fullføre sin runde og kaste gjenværende piler.
Dersom maskinen skulle komme i reset status grunnet strømbrudd eller andre forhold utenfor spillernes kontroll, fortsettes spiller der maskinen starter opp igjen.


Tvister i ligaspillet:

Det rammede lag kan sende inn en skriftlig klage til spillerutvalget samt en kopi til fornærmede (hvis det går på generell oppførsel), som må postlegges innen 48 timer, og denne klagen vil bli behandlet i spillerutvalget fortløpende. Det er en forutsetning at klagen kommer etter at man har forsøkt å løse problemet i situasjonsøyeblikket. Dersom klagen ikke evnes løst i spillerutvalg / lovkomite, har E-Dart Norge den endelige beslutningsmyndighet.


Overganger:

Eventuelle søknader om spilleroverganger, fra ett lag til et annet under ett pågående ligaspill. Dette skal behandles av det lokale spillerutvalget og lovkomiteen i fellesskap. Den skriftlige søknaden om overgang skal begrunnes av spilleren, samt at spillerens opprinnelige lagkaptein skriftlig skal samtykke i overgangen. Dersom spilleren er utestengt fra sitt opprinnelige lag, av vektige grunner, kan lagets kaptein nekte spilleren overgang til nytt lag. En spiller kan ikke bytte lag innenfor samme divisjonsoppsett, i samme ligasesong. En spiller kan heller ikke spille fast for ett nytt lag før alle formaliteter er på plass og komite/utvalg har gitt sin godkjennelse samt oversendt det til ligaansvarlig for registrering.

Eksempler på en begrunnet søknad kan være at en spiller flytter geografisk midt under et ligaspill. En spiller kan også søke overgang pga. private/sosiale grunner innad i sitt lag, eller om jobbsituasjon/familiesituasjon tilsier at han ikke lenger kan spille på de dagene det opprinnelige laget spiller sine terminfestede kamper. Vurderes søknaden som sportslig spekulativ, kan spillerutvalg og lovkomite avvise søknaden uten videre begrunnelse. Da må enten spilleren fortsette på sitt eksisterende lag ut sesongen, eller ta en "karantenetid" frem til neste ligastart. En spiller kan kun bytte lag en gang innenfor en ligasesong.Turneringer:

I alle offisielle turneringer kreves det gyldig Bullshooterlisens for inneværende kalenderår, samt deltagelse i det offisielle norske ligaspillet.
Lisensen løses enten ved påmelding av lag før ligastart, eller dersom spilleren har blitt lagt til laget underveis i sesongen, ved ligaslutt.

- I lokale offisielle turneringer kreves det minimum 1 kamp fra den offisielle norske Bullshooterligaen.
Dersom spilleren er registrert på et lag og har løst lisens, men ikke har rukket å opparbeide seg et snitt, kan arrangøren søkes om å legge forrige sesongs snitt til grunn.

- Under offisielle turneringer som NM, VM og EM kreves det minimum 3 kamper fra den offisielle norske Bullshooterligaen for laget spilleren er registrert på, inneværende sesong.

- For å kunne kvalifisere seg til landslaget kreves det minimum 8 kamper i fra høstsesongen i den offisielle norske Bullshooterligaen for laget spilleren er registrert på. Det kreves også minimum 3 kamper fra den offisielle norske Bullshooterligaen for laget spilleren er registrert på, inneværende sesong av arrangementet (vår), samt gyldig lisens.
(Dersom Bullshooter Europe gjør vesentlige endringer i når på året EM arrangeres, kan E-Dart Norge se seg nødt til å gjøre endringer på om snitt fra vår- eller høstsesong skal legges til grunn for kvalifisering.)
Det spesifiseres at spillerens offisielle norske Bullshooterliga i ligaaoppsettet må spille; Cricket 400, 501 di/do (701 oi/do) - 13 leg, for at spilleren skal kunne vurderes til uttak.

- Alle offisielle turneringer skal ha en turneringsjury bestående av minimum 3 personer.

 

Under en kamp skal ikke noen spillere motta hjelp / anbefalinger fra utenforstående eller publikum vedr. taktikk eller hva som bør kastes. Dette kan like godt være feil som at det er riktig. Om dette fortsettes etter at det det har blitt gitt en advarsel, kan i verste fall spilleren tape leget, eller hele kampen. Vedkommende "publikum" som gir "hjelpen" vil da også bli bedt om å fjerne seg fra banen til kampen er over. I parturneringer og lagturneringer kan selvsagt spillerne diskutere taktikk seg i mellom, men ikke ta i mot hjelp utenfra.

Hvem som starter spillet avgjøres ved myntkast og deretter kast av en pil mot senter av skiven. Den som vinner myntvalget, bestemmer hvem som skal kaste først mot bull.

Hvis første pil sitter i det totale senterhullet skal denne fjernes før nestemann kaster, ikke ellers. Hvis pilene får samme senteravstand, skal pilene fjernes og det kastes en gang til, men da i motsatt rekkefølge. Hvis pilene får samme senteravstand, skal det kastes en gang til, men da i motsatt rekkefølge. Dette gjøres helt frem til en avgjørelse foreligger.
Taper av et leg begynner automatisk neste. Er stillingen uavgjort foran siste og avgjørende leg skal det kastes mot midten av skiven igjen, dette for å avgjøre hvem som har retten til å begynne siste leg. Vinner av myntvalget bestemmer hvem som skal kaste først, deretter følges samme prosedyre som før kampstart.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern